Wymianę stolarki okiennej i balkonowej reguluje § 35 „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale” Zgodnie z regulaminem użytkownik lokalu może wymienić okna z dofinansowaniem części kosztów przez Spółdzielnię.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest niezaleganie z opłatami za lokal w momencie zgłoszenia konieczności wymiany stolarki oraz w momencie przyznawania dofinansowania.

Tok postępowania:

 1. Zgłoszenie pisemne użytkownika o konieczności wymiany stolarki okiennej i balkonowej.
 2. Zakwalifikowanie stolarki okiennej do wymiany na podstawie komisyjnego sprawdzenia jej stanu, potwierdzonego protokołem komisji.
 3. Na podstawie protokołu administracja właściwego osiedla wpisuje użytkownika lokalu do rejestru oczekujących na wymianę. Dofinansowanie wymiany stolarki jest realizowane zgodnie z prowadzonym rejestrem do wysokości kwot zaplanowanych na ten cel.
 4. Podstawą uruchomienia dofinansowania jest fakt dokonania wymiany stolarki okiennej przez użytkownika. Warunkiem dofinansowania wymiany jest wyposażenie okien w urządzenia nawiewne spełniające wymogi Polskiej Normy PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania” oraz zmiany do Polskiej Normy PN-83/B-03430/Az3:200.

  Zgodnie z powyższą normą:

   • nawiewniki należy montować w górnej części okna ( w ościeżnicy, ramie skrzydła, między ramą skrzydła a górną krawędzią szyby zespolonej), lub w otworze okiennym (między nadprożem a górną krawędzią ościeżnicy, w obudowie rolety zewnętrznej),
   • strumień powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnień po obu jego stronach 10 Pa, powinien mieścić się w granicach: 20-50 m3/h.
   • strumień powietrza przepływającego przez nawiewnik, którego element dławiący znajduje się w pozycji całkowitego zamknięcia, powinien zawierać się w granicach od 20 do 30% strumienia przy jego całkowitym otwarciu.

  Nawiewniki muszą posiadać aktualną Aprobatę Techniczną, która jest potwierdzeniem zgodności parametrów urządzenia z wymaganiami Normy Polskiej. Kolorystyka i podziały okien muszą być zgodne z elewacją budynku.

 5. Użytkownik po zamontowaniu okien składa w Spółdzielni pismo o dofinansowanie wymiany stolarki okiennej. Do pisma załącza kopie faktury. Faktura za wymianę okien musi posiadać zestawienie okien zawierające następujące dane:
  • rodzaj i wymiary okien,
  • ilość sztuk,
  • cenę brutto wraz z montażem każdego rodzaju okna,
  • rodzaj zastosowanych nawiewników,
  • kartę techniczną nawiewnika lub aktualną Aprobatę Techniczną.
  Fakt wymiany okien zgodnie z powyższymi warunkami potwierdza administracja osiedla.
 6. Dofinansowanie ustala się na podstawie zatwierdzonej przez Zarząd Spółdzielni stawki ryczałtowej za 1m2 powierzchni stolarki. Powierzchnię oblicza się na podstawie zewnętrznych wymiarów ościeżnicy poszczególnych okien, zaokrąglając wynik do dwóch miejsc po przecinku. Dofinansowanie dla konkretnego lokalu przyznawane jest według stawek ryczałtowych obowiązujących w momencie zwrotu środków finansowych. Stawka zatwierdzana jest na posiedzeniu Zarządu Spółdzielni ( W roku 07/2022 obowiązuje stawka 250 zł/m2).

Stolarkę okienną dofinansowuje się nie częściej niż co 20 lat.

W związku z zagrożeniami wynikającymi z montażu szczelnych okien zakłócającym prawidłową wymianę powietrza w mieszkaniach, a także nieprawidłowe działanie urządzeń gazowych (przede wszystkim gazowych podgrzewaczy wody) Spółdzielnia wprowadziła możliwość dofinansowania montażu samych nawiewników okiennych w istniejących oknach. Dofinansowanie wynosi 50% wysokości poniesionych przez użytkownika lokalu kosztów. Nawiewnik musi spełniać warunki określone w pkt. 4. Użytkownik po zamontowaniu nawiewników składa w Spółdzielni pismo o dofinansowanie nawiewników okiennych. Do pisma załącza kopie faktury wraz z kartą techniczną lub aprobatą techniczną nawiewnika.

Pobierz wniosek o dofinansowanie wymiany stolarki okiennej - plik PDF

 

trwa inicjalizacja, prosze czekac...